Loading...

20210310 120111

Koronapandemia ja johtajuus

Helmikuussa pitkäaikainen verkostokumppanimme, Vera Rashich St. Petersburg Technical College of Management and Commerce -oppilaitoksesta kutsui partnereitaan osallistumaan  10.3.2021 pidettyyn webinaariin, joka käsitteli johtajuutta koronapandemian aikana. Suomen verkostokumppaneista webinaariin osallistuivat Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori Antti Lehmusvaara ja kv-koordinaattori Jaana Hokkanen sekä  Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston rehtori Sami Tikkanen ja Irina Kärkkäinen, joka vastaa venäläisten partnereiden yhteistyöstä. Webinaariin osallistui partnereita myös Minskistä, Pekingistä ja Hampurista. Webinaarissa käytettiin sekä venäjän että englannin kieltä ja Vera Rashich toimi ansiokkaasti tulkkina.   

Esityksien alussa partnerit kertoivat lyhyesti perustietoja omista oppilaitoksistaan. Käsiteltäessä koronapandemiaa yhteisinä näkemyksinä nousi esiin monia asioita.

Työn tekemisen kulttuuri muuttui nopeasti ja tavallaan lamautti työelämässä tapahtuneen sosiaalisen kanssakäymisen. Kaikissa oppilaitoksissa on oltu pitkään tai joitakin jaksoja etäopetuksessa ja etätyöskentelyssä. Sosiaalisen yhteyden puuttuminen koetaan haasteena ja siksi kaikille onkin tärkeää pitää etäkokouksia esim. Teamsin tms. alustan välityksellä, myös kuvayhteyksin.

Etäyhteyksien ja etäopettamisen tarve ja tässä tilanteessa pakko on vaikuttanut digitaalisten oppimateriaalien ja yhteyksien nopeaan kehittämiseen ja kehittymiseen kaikissa oppilaitoksissa. Muutos on vaatinut myös taloudellisisa satsauksia. Oppilaitoksien on ollut pakko investoida lisää laitteisiin. Toisaalta etäyhteyksien ja verkkokurssien kehityksen myötä voidaan jatkossa pohtia oppilaitostilojen suuruutta ja tarvetta. Voisimmeko tehostaa tilakäyttöä?

Tärkeänä asiana koettiin opiskelijoiden oppimisen tukeminen.  

Virtuaalinen kanssakäyminen ulkomaisten partnereiden kanssa on ollut melko vähäistä, mutta ei kuitenkaan olematonta. Siitä hyvänä esimerkkinä tämäkin webinaari. On pystytty jakamaan kokemuksia ja opittuja asioita yhdessä. Tulossa on monia webinaareja ja istuntoja, joissa asiantuntijat yhdessä kehittävät ammatillista koulutusta.

Alkujärkytyksen mentyä ohi vuonna 2020, olemme huomanneet, että voimme toimia yhdessä, myös virtuaalisesti. Partnerit ja partnerius eivät ole kadonneet.

Leadership during covid 19 2

Kuvassa oikealla Jaana Hokkanen ja vasemmalla Vera Rashich.

 

Пандемия COVID-19 и руководство образовательным учреждением

В феврале 2021 года Вера Дмитриевна Рашич от лица нашего многолетнего партнёра СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский Технический колледж управления и коммерции», пригласила партнёров принять участие в организуемом 10.3.2021 вебинаре, посвящённом руководству образовательным процессом в условиях пандемии. Из финских партнёров в вебинаре приняли участие ректор Антти Лехмусваара и координатор международных проектов Яана Хокканен из Сайменского колледжа «Сампо», а также ректор Сами Тикканен и координатор сотрудничества с российскими партнёрами Ирина Кярккяйнен из профессионального колледжа Ekami. Также в вебинаре участвовали представители образовательных учреждений из Минска, Пекина и Гамбурга. Вебинар проходил на русском и английском языках, перевод обеспечила Вера Дмитриевна Рашич.

В начале выступлений партнёры рассказали вкратце о представляемых ими образовательных учреждениях. В ходе обсуждения ситуации, создавшейся в связи с пандемией, обнаружилось много общих моментов.

Специфика работы изменилась в короткие сроки, количество социальных контактов резко снизилось. Все образовательные учреждения столкнулись с организацией длительных периодов дистанционного обучения. Серьёзным испытанием является нехватка общения, поэтому особенно важно проводить дистанционные встречи (например, посредством Teams или других каналов) с использованием видеосвязи.

Потребность и крайняя необходимость в организации дистанционного обучения спровоцировали быстрое развитие и совершенствование цифровых учебных материалов и способов взаимодействия преподавателей и студентов во всех учебных заведениях. Перемены потребовали и финансовых вложений. Было необходимо приобретать дополнительное оборудование. С другой стороны, с развитием цифровых технологий и их использования, например, в организации онлайн-курсов можно задуматься о потребности образовательных учреждений в помещениях и возможностях оптимизации использования уже имеющихся.

Важным аспектом представляется поддержка развития у учащихся учебных навыков.

Виртуальное общение с иностранными партнёрами в данный период было минимальным, но не прекратилось совсем. Хорошим примером этого является и проведённый вебинар. Участники получили возможность поделиться опытом деятельности в непростых условиях. Впереди нас ждёт множество встреч, в ходе которых специалисты будут сообща совершенствовать профессиональное образование.

Придя в себя после первого шока, испытанного в 2020 году с началом пандемии, мы обнаружили, что можем сотрудничать и виртуально. Партнёры и партнёрство не утеряны.


   Uusimmat


 1. 07/09 2021 13:22 07/09 2021 13:22
 2. 03/09 2021 11:32 03/09 2021 11:32
 3. 03/09 2021 11:34 03/09 2021 11:34
 4. 01/09 2021 12:36 01/09 2021 12:36
 5. 30/08 2021 16:14 30/08 2021 16:14
 6. 24/08 2021 13:44 24/08 2021 13:44
 7. 22/08 2021 19:55 22/08 2021 19:55
 8. 10/06 2021 10:12 10/06 2021 10:12
 9. 05/06 2021 12:03 05/06 2021 12:03
 10. 01/09 2021 13:59 01/09 2021 13:59
 11. 28/05 2021 13:06 28/05 2021 13:06
 12. 31/05 2021 10:26 31/05 2021 10:26
 13. 17/05 2021 12:50 17/05 2021 12:50
 14. 26/04 2021 09:52 26/04 2021 09:52
 15. 07/06 2021 12:09 07/06 2021 12:09