Loading...

harjoitusyritys

Kuva. Opiskelijat harjoitusyritysmessuilla

Raja palkkatyön ja yrittäjyyden välillä hälvenee. Olemme siirtymässä yrittäjyysyhteiskuntaan, jossa on palkkatyötä tekeviä sisäisiä yrittäjiä ja itsensä työllistäviä omistajayrittäjiä, tiimiyrittäjiä sekä työnantaja-omistajayrittäjiä. OSAOn liiketalouden yksikössä toimii Suomen harjoitusyritysten keskus FINPEC. FINPEC -harjoitusyritystoiminta luo laajan oppimisen viitekehyksen yrittäjämäisten taitojen harjoitteluun ja oppimiseen.

Muuttuvassa maailmassa opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen on tärkeää. Vaikka Suomi menestyy erinomaisesti kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa ja edustaa innovaatioindikaattoreilla mitattuna hansainvälistä huippua, yrittäjyysaktiivisuutemme on alle Euroopan keskitason. Myös etelä- ja pohjois-Pohjanmaan välillä on ero etelä-Pohjanmaan eduksi. Yrittäjyys ei ole pelkkiä tietoja ja taitoja, se on myös tahtoa ja tunnetta. Yrittäjämäinen asenne ja käyttäytyminen viittaavat usein yleisiin toimijaperusteisiin taitoihin, tietoihin ja asenteisiin, kuten proaktiiviseen ja luovaan toimintaan, riskinottoasenteisiin, elinikäiseen oppimisen ja kyvykkyyteen sietää epävarmuutta ja asioiden kompleksisuutta.

Harjoitusyritystoiminnan mahdollistaman laajan viitekehyksen kautta eri oppiaineita on integroitu samalla lisäten oppimiskokemuksien määrää. Menetelmässä korostuu sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden taitojen oppiminen. Harjoitusyritystoiminnassa yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuus muodostuu sisällöstä (yrittäjyydestä) ja metodista. Metodi kannustaa opiskelijaa itse etsimään tietoa ja aktiivisesti käsittelemään sitä. Kaikki tekeminen on aitoa ja konkreettista, ainoastaan raha on virtuaalista.

FINPECin koordinoimaa harjoitusyritystoimintaa on käytetty oppimismenetelmänä yli 20 vuotta. Opiskelijoiden perustamat virtuaaliset yritykset pohjautuvat vahvasti opiskelijoiden, opettajien ja paikallisen työelämän väliseen dynaamiseen yhteistyöhön. Suurimmalla osalla harjoitusyrityksistä on samalla alalla toimiva partneriyritys. Partneriyritys voi mentoroida opiskelijoiden harjoitusyritystä ja samalla yritys hyötyy yhteistyöstä esim. erilaisten selvitysten kautta.

Suomessa harjoitusyritystoiminnan oppimismenetelmää hyödynnetään ammatillisella toisella asteella, korkeakoulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa. Suomessa harjoitusyritystoimintaa käytetään monilla eri koulutusaloilla tukemaan opiskelijoiden oman alan substanssiosaamisen kehittymistä.

FINPEC kehittää ja koordinoi Suomen harjoitusyritystoimintaa osana kansainvälistä EUROPEN - PEN International -yhteistyöverkostoa. Yhteistyöverkosto sisältää noin 8000 harjoitusyritystä 40 maasta. FINPEC tuottaa harjoitusyrityksille asiantuntijapalveluita. Harjoitusyritystoiminta on EU-komission suosittama kansainvälinen ja käytännönläheinen yrittäjyyden koulutusmenetelmä. FINPEC on osa Oulun seudun ammattiopiston Kaukovainion liiketalouden yksikköä ja harjoitusyritystoiminta soveltuu mainiosti myös yritysten henkilöstökoulutukseen.

Kirjoittajat:
Antti Rovamo, yksikönjohtaja, OSAO, Kaukovainion yksikkö, liiketalous
Mika Kananen, FINPEC -projektikoordinaattori, OSAO, Kaukovainion yksikkö, liiketalous