Loading...
 Info

Kansainvälinen harjoitusyritystoiminta

Oulun seudun ammattiopisto / FINPEC toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii mm. Savon ammattiopisto sekä kansainvälisenä partnerina EUROPEN –PEN International –järjestö. Internetsivut löytyvät osoitteesta www.finvet.fi. Tämä hanke mahdollistaa rakennettujen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyysverkostohankkeiden internetsivujen ylläpidon, koulutuksen ja palautteen perusteella tapahtuvan jatkokehittämisen, markkinoinnin, ylläpidon ja käytön tuen sivustoon liittyen. Tarkoituksena on, että kaikki Opetushallituksen kansainvälisyysverkostohankkeet perustavat ohjatusti itselleen hankesivuston yhteisten sivujen alle. Harjoitusyritystoiminnan kansallinen kaupankäynti ja kotikansainvälistyminen on oleellinen osa opiskelijoiden harjoitusyritystoiminnan kautta hankittua yrittäjyyden ja kansainvälisen toiminnan osaamista. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen ja tehostaminen tukee harjoitusyritysverkoston käyttämään menetelmää. Hankkeessa panostetaan mm. kansainvälisten harjoitusyritysmessujen osallistumiseen henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta. Tätä kautta lisätään myös harjoitusyritystoiminnan opiskelijoiden kotikansainvälisyysastetta.

Harjoitusyritystoiminta on kansainvälisessä yhteistyössä toteutettava oppimismenetelmä yrittäjyyteen, kansainvälisyyteen ja liiketalouteen. Suomen harjoitusyritysten keskus – FINPEC kuuluu kansainväliseen harjoitusyritysverkostoon, EUROPEN – PEN International –järjestöön, jonka kautta pyritään varmistamaan kansainvälinen ja kehittyvä harjoitusyritysyhteistyö. Tavoitteena on kehittää ja tiivistää kansainvälistä yhteistyötä harjoitusyritysten välillä. Rajapintana toimii opiskelijoiden välinen kasvanut kotikansainvälistyminen sekä harjoitusyritystoiminnan kansainväliset harjoitusyritysmessut. Opetushallituksen kansainvälisyysverkostoille on luotu yhteiset informatiiviset Internet-sivut valmiiksi tehtyjen suunnitellun ja määrittelyjen pohjalta. Internet-sivuston on tarkoitus palvella kaikkia kansainvälisyysverkoston toimijoita (Opettajat, opiskelijat, työelämä yms.) hankkeiden tuotosten ja tulosten levitettävyyden näkökulmasta. Tämän hankkeen tavoitteena on myös kouluttaa eri verkostojen toimijoita verkostosivujen käyttämiseen, jotta hankkeen jalkauttaminen olisi mahdollisimman laajaa. Lisäksi hankkeessa markkinoidaan sivustoa, ylläpidetään sivustoa sekä toteutetaan pilotoinnin ja lanseerauksen jälkeistä sivuston kehittämistyötä. FINPEC toteuttaa sivuston ja hankekumppanit ottavat osaa hankkeeseen mm. kouluttamisen ja sivuston kehittämisen näkökulmasta.
Kansainvälisessä HY-verkostossa pystytään vaikuttamaan Suomen kannalta tärkeisiin asioihin liittyen yrittäjyysosaamiseen ja kansainväliseen toimintaan. Hankkeen kautta osallistutaan kansainvälisen kattojärjestön kokouksiin ja kehittämistyöryhmiin sekä ollaan mukana luomassa uutta kansainvälistä GEC –yrittäjyyden ja liiketalouden kilpailua opiskelijoille. Kansainvälisessä EUROPEN – Pen International -verkostossa pystytään vaikuttamaan Suomen kannalta tärkeisiin asioihin liittyen kielen ja kulttuurin oppimiseen, yrittäjyysosaamiseen ja kansainväliseen yhteydenpitoon ja kaupankäynnin oppimiseen ja yleiseen kansainväliseen toimintaan. Hankkeen avulla pyritään kasvattamaan harjoitusyritysten välisen kansainvälisen yhteistyön määrää ja laatua entisestään. Kehitetään ja ylläpidetään KV-verkostojen kansallisia internetsivuja. Tähän liittyy myös markkinointi, koulutus, ylläpito ja jatkokehittäminen. Sivusto sisältää kaikki OPH:n rahoittamat Kv-verkostohankkeet. Sivusto palvelee kaikkia KV-verkostoissa toimivia oppilaitoksia hyödyntäen verkostojen yhtenäisen synergiaedun.
 1.8.2017 - 31.12.2018

Verkoston suomalaiset partnerit

Verkoston kansainväliset partnerit