Loading...
 Info

KAOS - Kansainvälisyydestä osaamista työelämään

Hanke on nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia kouluttavien oppilaitosten yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on tukea nuorisotyöalan opiskelijan kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi, jonka kielitaito, sosiaaliset taidot ja interkulttuurinen kompetenssi vastaavat globalisoituvan työelämän osaamisvaatimuksia.

Jotta opinnot vastaisivat näihin haasteisiin, on kaikille nuoriso ja vapaa-ajan ohjaajiksi opiskeleville luotava kulttuurien kohtaamisen mahdollisuuksia sekä positiivinen kansainvälisyyttä tukeva oppimisilmapiiri kotikansainvälisyyttä kehittämällä ja mahdollistamalla opiskelijoiden ja opettajien kansainväliset liikkuvuusjaksot.

Hankkeen tavoite on kehittää Osaamispolku Kansainvälisyyteen -ammatillisen vapaasti valittavan tutkinnon osan pilotointiosa. Pilotointiosan tavoitteena on kartuttaa nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi opiskelevien kansainvälisyyteen liittyviä tietoja, taitoja ja osaamista sekä tukea aktiivista kansalaisuutta ja yleisiä työelämävalmiuksia.

Osaamispolun kehittämisessä keskeistä on:
  • Kehittää kotikansainvälisyyttä verkoston oppilaitoksissa tavoitteena tarjota kaikille opiskelijoille tasapuolisesti mahdollisuus kerryttää kansainvälisyyteen liittyvää osaamista omassa oppilaitoksessaan.
  • Mahdollistaa osaamisperusteisesti suunnitellut laadukkaat ulkomaanjaksot, jotka tukevat ammattitaidon ja kansainvälisyysosaamisen kehittymistä ammattiin valmistuvilla ja vahvistaa liikkuvuusjaksolla saavutetun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ECVET-työvälineitä hyödyntäen. Hankkeessa toteutetaan 12+8 nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen tutkinto- opiskelijalle ulkomaan työssäoppimisjaksoa sekä 4+2 opettajien/ työelämän edustajien liikkuvuusjaksoa, joilla on mahdollisuus kehittä opetuksensa osaamisperusteisuutta, työelämälähtöisyyttä ja kansainvälisyyttä.

Hanke saavuttaa tavoitteensa, jos sen päättyessä kaikissa verkoston oppilaitoksissa hyödynnetään kotikansainvälisyyttä entistä tavoitteellisemmin kaikkien nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukena ja toteutetaan työelämän tarpeisiin vastaavaa osaamisperusteista kansainvälistä liikkuvuutta ECVET-periaattein osana Osaamispolku Kansainvälisyyteen – pilotointia. Pilotoinnin tulosten pohjalta tehdään suunnitelma ammatillisen vapaasti valittavan tutkinnon osan kehittämiseksi.

Hankkeessa kehitetyn kansainvälistä toimintaa tukevan Osaamispolku Kansainvälisyyteen käyttöön oton myötä opiskelijoiden yksilölliset oppimispolut kohti interkulttuurista toimintakompetenssia ovat laadukkaampia ja mahdollistavat kaikille Nuva- opiskelijoille kokemuksellisen oppimisen kautta tiedon muuttumisen tiedostamiseksi ja sitä kautta haluksi kehittää omaa ammatillisuutta ja kansainvälistä osaamistaan myös työelämään siirtymisen jälkeen.

Hankkeen tuloksena alamme saa entistä paremmin työelämän tarpeisiin vastaavia osaajia, joilla on motivaatiota kehittää osaamistaan jatkossa. Saamme ammatillisia opettajia ja työelämän edustajia, jotka ymmärtävät paremmin osaamisperusteisuuden ja joustavien opintopolkujen mahdollistamisen tärkeyden. Ulkomailla opitun tunnistaminen ja tunnustaminen kehittyvät.

 01.08.2015-31.12.2016

Verkoston suomalaiset partnerit

Verkoston kansainväliset partnerit