Loading...

Ajankohtaista

  Innehavare av märket har tillräckliga färdigheter i att planera och genomföra en studieresa i utlandet, studerandeutbyten, eller en motsvarande resa tillsammans med studerande med särskilda behov. Märket har producerats med finansiering av utbildningsstyrelsen inom Ameo-nätverket       Innehavare av märket har tillräckliga färdigheter  - att handleda och stöda studerande under utlandsperioden eller utbytet - att fungera som reseledare på vistelseorten, t.ex. lokaltrafik, måltider, osv. - att rapportera - att dela resultaten i den egna organisationen och nätverken.      

  Henkilöstön kansainvälisyyspolun merkkejä on testattu syksyn 2017 aikana. Esittelyssä on kansainvälisen tekijän metamerkki, jonka saa, kun on suorittanut vieraan kielen taitajan ja yhden muun alamerkin. Lisäksi suoritettuna pitää olla kansainvälisen kokijan merkki. Olemme halunneet korostaa kotikansainvälisyyden tärkeyttä ja kansainvälisen tekijän merkin voi suorittaa, vaikka ei liikkuisi ulkomailla. Kansainvälisen tekijän alamerkit ovat Vieraan kielen taitajaKotikansainvälisyysTukihenkilöAsiantuntijavaihto     

  Kansainvälisyyspolkua mennään eteenpäin myös vuonna 2018. Tavoitteena on sisällyttää polun etapit osaamisen kehittämisen prosesseihin, saada porukat tekemään merkkejä ja kehittää merkkejä edelleen. Och också på svenska.

Inom Optimas andel i projektet kommer vi att fokusera på att utveckla de internationella kompetenserna främst genom två aktiviteter. För det första kommer det att finnas möjlighet för personalen att utföra kunskapsmärken på tre nivåer. Modellen testas och skall leda till ökad delaktighet inom olika branscher till internationalisering även på hemmaplan. För det andra kommer det att etableras nya samarbetskontakter med utländska skolor genom projektet. Detta sker genom lärarens mobilitetsperiod och genom övriga benchmarking besök. Under våren 2017 pågår testperiod av kunskapsmärken och två-tre resor kommer att utföras. I projektet kommer den yrkesinriktade specialundervisningens internationella kompetenser vara i fokus, men vår strävan är att flera branscher skall ta i bruk komptensprogrammet. Ett fokusområde har även varit att föra en dialog med arbetslivet om lärarens och studerandes internationella kompetenser.

Henkilöstön kansainvälisyyspolku osaksi osaamisen kehittämistä hankkeemme on hyvässä kevätkiidossa. Kehitämme ja testaamme kansainvälisyyspolun eri portaita, joita pitkin on mahdollista edetä kansainvälisestä kokijasta kehittäjäksi. Oman osaamisensa voi osoittaa osaamismerkeillä. Merkkejä on tulossa neljä eritasoista ja ne on suunnattu koko henkilöstölle. Jokainen voi kehittää omaa osaamistaan kansainvälisyyden kautta.

Ensimmäinen osaamismerkki on nyt testattavana hankeryhmässä. Kansainvälinen kokija suhtautuu myönteisesti kansainvälisyyteen ja ymmärtää sen tärkeyden omassa ja opiskelijoiden elämässä. Merkin haltija tuntee oman oppilaitoksensa kansainvälisyystoiminnan periaatteet ja tukee ja kannustaa opiskelijoita osallistumaan. Vuorovaikutustaidot ja kansainvälisyysmahdollisuuksien tunnistaminen omassa toimintaympäristössä ovat kansainvälisen kokijan osaamista. Mitä muuta kokijan tulisi tietää, taitaa ja osata? Tätä pohdimme huhtikuun aikana, kun testaamme merkkiä.