Loading...

Matkan jälkeen

Matkan jälkeiset toimenpiteet

Yleistä 

Opiskelijan vastuut ja velvoitteet eivät rajoitu vain matkan etukäteissuunnittelun ja matkan aikaisiin toimenpiteisiin, vaan myös matkan jälkeen opiskelijaa velvoittavat tietyt rahoitukseen, oppilaitoskohtaisiin ja verkoston asettamiin vaatimuksiin liittyvät tehtävät. Rahoituksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelijat raportoivat matkastaan. Oppilaitokset puolestaan ovat kiinnostuneet kuulemaan matkan annista niin ammatillisesti kuin myös muilta osin. Usein oppilaitokset hyödyntävät näitä matkakertomuksia seuraavia kansainvälisyysjaksolle lähtevä opiskelijoita valmentaessaan. Verkostolle opiskelijoilta saatu palaute matkan jälkeen antaa mahdollisuuden toiminnan edelleen kehittämiseksi. Verkosokumppaneita haastateltaessa tärkeimmäksi koettiin raportoinnin ja palautekeskustelujen kautta saatu informaatio, jota on voitu hyödyntää monin eri keinoin hanketietouden levittämisen yhteydessä oppilaitosten sisällä sekä ulkopuolelle. 

Raportointi

Kansainvälisyysjaksolla olleet opiskelijat ja opettajat raportoivat matkastaan oppilaitosten omia raportointityökaluja ja menetelmiä noudattaen. Raportointi voi tapahtua jo matkan aikana pitämällä matkablogia tai -vlogia tai matkan jälkeen toimitettavalla kirjallisella raportilla. Tärkeintä on, että raportista voidaan todeta matkan aikaiset toimet ja että ne ovat verkoston toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisia. ThaiGo -verkoston osalta opiskelijan jaksolle asetetut tavoitteet täyttyvät mikäli opiskelija pystyy raportillaan osoittamaan, että hänen kansainvälisyysjaksonsa tukee hänen henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa kirjattuja opintoja. Opettajan jaksolle asetetut tavoitteet liittyvät opettajan ammatilliseen kasvuun, kansainvälisyyskokemuksen hankkimiseen, kansaivälisten sidosryhmien suhteiden ylläpitoon ja edistämiseen, sekä keskeisimpänä kaikista opiskelijoiden ohjaukseen ja tukemiseen jakson alussa. Kts. lisää raportoinnista "matkakertomukset ja blogit" -välilehdeltä. 

Verkosto kerää kansainvälisyysjaksolla olleilta opiskelijoilta palautetta toiminnan kehittämiseksi ja opskelijatyytyväisyyden takaamiseksi palautekyselyllä. Kukin lähettävä oppilaitos toimittaa kyselyn jaksolla olleille opiskelijoilleen ja varmistaa palautteeseen vastaamisen. Palautteet käsitellään matkan jälkeen ja niissä esiin nousseet mahdolliset kehittämiskohteet käsitellään verkostokumppaneiden kesken. Palautteita voidaan käyttää hyödyksi myöhemmin hankkeen jatkoa suunniteltaessa.  

Opiskelijan palautekysely

Levittämistoimet

Sisäinen viestintä

Hankkeen etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan mukana olevien koulutuksen järjestäjien erilaisissa tilaisuuksissa (hankemessut, kehitysryhmien tai vastaavien kokoukset, henkilöstökokoukset, kv-tiimin kokoukset jne.). Opiskelija- ja opettajavaihtojen hausta ilmoitetaan opiskelijoille sähköpostilla tai muissa oppilaitoksen sisäisissä viestintäkanavissa, oppilaitosten KV-infoissa sekä vastuuopettajien kautta. Hankekokouksissa käydään läpi hankkeen etenemistä sekä tarkastellaan muutostarpeita. Opiskelijoiden laatimien blogien ja videoblogien avulla kokemuksista tiedotetaan eri sidosryhmille.

Ulkoinen viestintä

Hankkeesta on sen alussa tehty eri paikkakunnilla lehdistöön lähetettävä tiedot. Opettajat ja opiskelijat kirjoittavat paikallislehteen kokemuksiaan vaihdosta. Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset tekevät päivityksiä ja julkaisuja oppilaitosten omilla nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa opiskelijoiden ja opettajien kansainvälisyysjaksoista ja hankkeen toiminnasta. Lisäksi hankkeessa voidaan tuottaa materiaali kvpäiviä / kv-teemapajoja varten. Kaikessa hankkeesta tiedottamisessa käytetään hyväksi hankkeen logoa (opiskelijoiden paidat ulkomaanjaksoilla, tiedotteet jne.) Lisäksi kansainvälisyysjaksojen ja tapahtumien aikana Thaimaassa edistetään positiivista Suomi-kuvaa ammattillisesta koulutuksesta.

Opiskelijoiden osallistaminen

 Oppilaitokset hyödyntävät kansainvälisyysjaksolla olleiden opiskelijoiden kokemuksia ja kertomuksia monin eri tavoin, kuten:

  • Opiskelijat tekevät vaihdostaan lyhyen videon joka toimii markkinointimateriaalina
  • Opiskelijat ovat mukana oppilaitoksen KV-infoissa
  • Opiskelijoita otetaan mukaan kansainvälisyysjaksolle lähtevien opiskelijoiden valmennuksiin
  • Opiskelijat jakavat kokemuksia matkastaan muille opiskelijoille oppilaitoksen sisäisissä tilaisuuksissa
  • Oppilaitokset julkaisevat opiskelijoiden matkakertomuksia sekä haastatteluja nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa

Sertifikaatti

Opiskelijat saavat todistuksena kansainvälisyysjaksostaan verkoston laatiman sertifikaatin. Sertifikaatilla osoitetaan missä ja milloin opiskelija on ollut jaksolla, sekä mihin opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissunnitelmassa suunniteltuihin opitoihin jakso sisältyy. Sertifikaatti oikeaksi todistetaan vastaaanottavan tahon päiväyksellä, allekirjoituksella ja leimalla. 

ThaiGo_sertifikaatti