Loading...
 Info

KAOS - Kompetens till arbetslivet från internationalism

Projektet är ett gemensamt projekt för de läroanstalter som utbildar ungdoms- och fritids-instruktörer. Syftet med projektet är att stödja studerandens uppväxt till en aktiv medborgare vars språkkunskaper, sociala färdigheter och interkulturella kompetens motsvarar de krav som det globaliserande arbetslivet ställer på var och en.

För att utbildningen kan svara för dessa utmaningar ska alla studerande inom ungdoms- och fritids-instruktion skapas möjligheter till att möta olika slags kulturer. Utbildningsmiljön bör stödjas att bli positiv för internationalismen genom att utveckla heminternationalismen och möjliggöra internationella mobilitetsperioder för studerande och lärare. I projektet ingår att skapa studerandena Kompetensväg till internationalismen (Osaamispolku kansainvälisyyteen).

Målet för projektet är att skapa en pilotdel under yrkesinriktade valfria examensdelar på namnet Kompetensväg till internationalismen. Syftet med pilotdelen är att förkovra studerandenas kunskaper, färdigheter och kompetens inom internationalism samt stödja aktivt medborgarskap och allmänna färdigheter i arbetslivet. Det väsentligaste för att skapa

Kompetensvägen är:
  • att utveckla heminternationalismen i nätverkets läroanstalter så att alla studerande får möjlighet att jämlikt utöka sin internationella kompetens i sin egen läroanstalt. Med hem-internationalismen avses internationalisering i hemlandet i många olika former, vilket kan betyda bl.a. internationella utbildningsmiljöer och innehåll inom inlärningen. Nätverkets läroanstalter förverkligar mångsidigt internationell tutorutbildning och –verksamhet, språk- och kulturträning, olika helheter för global utbildning osv. Dessa kunskaper vill man ställa till förfogande för hela nätverket.
  • att möjliggöra de planerade högklassiga utlandsperioderna för att stödja utvecklingen av yrkes-kunnigheten och den internationella kompetensen hos dem som blir klara med sin yrkes- utbildning och för att förstärka identifikation och erkännande av det inlärda under mobilitets-perioden med hjälp av ECVET-verktyg. I projektet förverkligas 12+8 inlärningsperioder i arbetet utomlands för examensstuderande inom ungdomsstadiet och vuxenutbildningen och 4+2 mobilitetsperioder för lärare/representanter inom arbetslivet. Då kan de utveckla sina kunskaper i undervisning, kontaktytan med arbetslivet och internationalism.

Projektet når sina mål när nätverkets alla läroanstalter utnyttjar heminternationalismen mer målmedvetet som stöd till yrkesinriktad uppväxt för alla studerande inom ungdoms- och fritids- instruktion. Läroanstalterna ska därutöver förverkliga den internationella mobiliteten enligt ECVET-principerna och ta hänsyn till kompetensbehovet i arbetslivet som pilotdel av Kompetensväg till internationalismen. På basis av resultaten uppgörs en plan för skapandet av en ny yrkesinriktad valfri examensdel.

Efter att Kompetenväg till internationalismen har tagits i bruk blir studerandenas individuella kompetensvägar mot interkulturell verksamhetskompetens högklassigare. Det blir också möjligt för studerandena inom ungdoms- och fritidsinstruktion att de kan förvandla kunskap till medvetenhet genom experimentell inlärning och de vill utveckla sin yrkesmässighet och internationella kompetens även i arbetslivet.

 01.08.2015-31.12.2016

Ett nätverk av partners i Finland

Ett nätverk av internationella partners