Loading...
 Info

Internationaliseringsstig som del av personalens kompetensutveckling

Målsättningen med projektet är att införa personalens internationaliserings stigen som en del i process för att utveckla kunnandet i organisationen, samt öka den internationella verksamhetens tillgänglighet och planenlighet. Vi utvecklar ett verktyg för identifiering och erkännande av kunnande. Vi beskriver kriterier för olika steg i internationaliseringens stig och planerar kunskapsmärken. Dessa testas under internationella utbyten och internationell verksamhet på hemmaplan.

En medryckande erfarenhet av internationalisering.

Genom internationalisering utveckla kunnandet inom nätverkets utbildningsanordnare och dess personal.

Utbyten och övrig internationell verksamhets målinriktning och planenlighet, samt ta till vara goda resultat.

Utveckling av ändamålsenliga metoder för identifiering och erkännande av internationell kunnande och testning. Ibruktagande av internationaliseringsstig och kunskapsmärken.

Internationaliseringens stig och kunskapsstegen har inkluderats i personalens process för kompetensplan inom nätverkets utbildningsanordnare.

Internationalisering har inkluderats i personalens utvecklingssamtal och i teamens målsättningar.

En användarvänlig metod och verktyg för identifiering och erkännande av kunnande, samt utveckling av organisationerna genom internationalisering.

Godkända kunskapsmärken.

 01.08.2016-31.12.2017

Ett nätverk av partners i Finland

Ett nätverk av internationella partners